Nieuwsflash

20/10/2017

Infosessie: Maatregelen voor wie aanwerft of opleidt
lees meer >>>

20/10/2017

De Grote Verkeersquiz 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

7/06/2017

Ecocheques in juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Tijdskrediet


Deze CAO zal aangepast worden ingevolge het sectoraal akkoord van de sociale partners voor 2017-2018.

 

Publicatie : 2015-09-01
Numac : 2015202530

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)

 

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

 

Bijlage

 

Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014.


Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementare uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
(Overeenkomst geregistreerd op 19 augustus 2014 onder het nummer 123061/CO/140)

 

HOOFDSTUK I. – Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. – juridisch kader
HOOFDSTUK III. – Toepassing van het tijdskrediet in de ondernemingen van de sector der taxi’s en der diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
HOOFDSTUK IV. – Geldigheidsduur


  
HOOFDSTUK I. – Toepassingsgebied

 

Artikel 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers.


§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 

§ 3. Onder « werknemers », wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.


HOOFDSTUK II. – Juridisch kader

 

Artikel 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord 2013-2014 van 24 april 2014.


Artikel 3.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in toepassing van de CAO 103 van de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen van 27 juni 2012.


HOOFDSTUK III. – Toepassing van het tijdskrediet in de ondernemingen van de sector der taxi’s en der diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur


Artikel 4. Tijdskrediet zonder motief
 

Het tijdskrediet zonder motief wordt toegepast conform artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 van de Nationale Arbeidsraad van 27 juni 2012.

 

Artikel 5. Tijdskrediet met motief

Conform het artikel 4 van de CAO 103 betreffende het recht op tijdskrediet met motief en de bepalingen vermeld onder  §1.3° van dat artikel, wordt het bijkomend recht op maximum 36 maanden voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering toegekend aan de werknemers vermeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

 

Artikel 6. Landingsbanen

§1. De toepassingsvoorwaarden van het recht van oudere werknemers op een landingsbaan worden vastgesteld in afdeling 2 van de CAO 103 van de NAR.

§2. In afwijking van de leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar, zoals voorzien in artikel 8 van de CAO 103, hebben de werknemers bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, met een voltijds contract en een leeftijd van  minimum 50 jaar, recht op een 1/5de loopbaanvermindering ten belope van 1 dag of 2 halve dagen per week voor zover ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De leeftijd van 50 jaar bereikt hebben op de gewenste begindatum van de uitoefening van dit recht op een landingsbaan.
  • Bij de werkgever een anciënniteit hebben van minimum 24 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving zoals bedoeld in artikel 12 van de CAO 103 van de NAR.
  • Voltijds tewerkgesteld zijn bij hun werkgever  en een loopbaan hebben van minstens 28 jaar als loontrekkende op het moment van de schriftelijke kennisgeving conform het  artikel 12 van de CAO 103 van de NAR.
  • De werknemer heeft geen tijdskrediet zonder motief opgenomen in de 1/5e vorm in de periode van 45 jaar naar 50 jaar.

 

Artikel 7.

Voor alles wat in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk geregeld wordt, is de CAO 103 van de Nationale Arbeidsraad van toepassing.


HOOFDSTUK IV. – Geldigheidsduur


Artikel 8.

Deze CAO is gesloten voor onbepaalde duur en gaat in op 1 juni 2014.


Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.
De Minister van Werk,
K. PEETERS