Nieuwsflash

30/11/2017

AnciŽnniteitsvergoeding
lees meer >>>

30/11/2017

Geschenkcheques 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging coŽfficÔent vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 0,6% vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging garagepersoneel taxi en VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

30/06/2017

Loonsverhoging VVB vanaf 1 juli 2017
lees meer >>>

7/06/2017

Ecocheques in juli 2017
lees meer >>>

19/11/2015

Taxilive.be
lees meer >>>

Arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder


Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek
  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017
 
Arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

 
 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

 

Artikel  1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek  alsook op hun chauffeurs.

Onder "chauffeurs", wordt bedoeld de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs. 

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

 

Artikel 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012 gesloten in het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 13 maart 2013, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Zij wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord 2017-2018 van 26 juni 2017.

 

HOOFDSTUK III. - Begripsomschrijving

Artikel 3. 

Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

  

HOOFDSTUK IV. - Arbeidsduur

 

Artikel  4. 

Om de arbeidsduur te bepalen is er ook rekening gehouden met de tijd gedurende dewelke de chauffeur ter beschikking van de werkgever is, zelfs indien de chauffeur geen effectieve arbeid verricht.


Artikel  5. 

De arbeidsduur van de chauffeurs van de onder artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werkgevers wordt op 38 uur per week vastgesteld. De normale arbeidsduur vastgesteld door dit artikel moet geëerbiedigd worden als gemiddeld over een R.S.Z.-kwartaal.


Artikel  6.

Onder voorbehoud van de toepassing van gunstigere bepalingen voortspruitend uit de toepassing van de arbeidswet geven de prestaties verricht boven 10 uur per dag en/of 50 uur per week recht op een overloon van 50 pct.

 

HOOFDSTUK V. - Minimumloon

 

Artikel 7.

De chauffeurs van de onder artikel 1 bedoelde werkgevers worden per uur beloond.

 

Artikel 8.

Het minimumloon wordt vanaf 1 juli 2017 op 12,0586 Euro per uur vastgesteld. Het uurloon wordt verhoogd in functie van de anciënniteit van de chauffeur in de onderneming, volgens volgende bepalingen:

 
Anciënniteit          Uurloon (Euro)
   
Minder dan 3 jaar  12,0586 €
Vanaf 3 jaar           12,1793 €
Vanaf 5 jaar          12,2998 €
Vanaf 8 jaar          12,4204 €
Vanaf 10 jaar        12,5408 €
Vanaf 15 jaar         12,6618 €
Vanaf 20 jaar         12,7823 €

 
 

Artikel 9. 

De gunstigere loonsvoorwaarden die op ondernemingsvlak bestaan worden gehandhaafd.

 

HOOFDSTUK VI. - A.R.A.B.-vergoeding

 

Artikel 10.

De onder artikel 1 bedoelde chauffeurs genieten van een A.R.A.B.-vergoeding die op 1 juli 2017 1,2353 Euro per uur bedraagt.

 
 

Artikel 11.

De gunstigere voorwaarden die op ondernemingsvlak bestaan worden gehandhaafd.

 

HOOFDSTUK VII. - Indexering

 

Artikel  12.

Alle lonen en de A.R.A.B.-vergoeding worden gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer, maandelijks vastgesteld door de FOD Economie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Er wordt rekening gehouden met het rekenkundig gemiddelde van de laatste 4 maanden van de gezondheidsindex.
 
De minimumlonen, de werkelijke lonen en de A.R.A.B.-vergoeding, die van toepassing zijn op 1 juli 2017 worden geacht overeen te stemmen met het spilindexcijfer 103,89 (basis 2014 = 100).


Wanneer het voortschrijdend gemiddelde van de laatste vier maanden van de  gezondheidsindex een peil bereikt, welke 2 % of meer hoger of lager is dan het spilindexcijfer worden de bedragen verhoogd  of verlaagd  met 2% en wordt het spilindexcijfer aangepast tot een nieuw spilindexcijfer gelijk aan het vorige vermeerderd of verminderd met 2%.

Onder spilindexcijfers worden verstaan: de getallen behorend tot een reeks waarvan elk van de volgende bekomen wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. Zij zijn als volgt samengesteld:

 

Spilindexcijfer bij stijging
105,97
108,09
110,25
112,46
114,71
enz

 

De berekening van het spilindexcijfer gebeurt tot op 3 cijfers na de komma :
  • wanneer de derde decimaal lager is dan 5, blijft de tweede decimaal ongewijzigd
  • wanneer de derde decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de tweede decimaal naar boven afgerond
 
De lonen en de ARAB-vergoeding worden berekend tot op 4 cijfers na de komma :
  • wanneer de vijfde decimaal lager is dan 5, blijft de 4de decimaal ongewijzigd
  • wanneer de vijfde decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de vierde decimaal naar boven afgerond
 

HOOFDSTUK VIII. - Bijdrage aan een Sociaal Fonds

 

Artikel 13.

De in artikel 1 bedoelde werkgevers betalen, ten gunste van hun arbeiders, aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" de bijdragen vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1969 tot oprichting van het Sociaal Fonds gesloten in het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, algemeen verbindend verklaard door het KB van 10 augustus 2005.

 

HOOFDSTUK IX. - Geldigheidsduur

 

Artikel 14.

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang vanaf 1 juli 2017 en is voor onbepaalde duur gesloten.

 

Zij kan door iedere ondertekenende partij opgezegd worden mits betekening per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité van een opzeggingstermijn van zes maanden.