Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

 • 29/06/2022

Ecocheques : Formulieren Terugbetaling beschikbaar

Ter herinnering:

Aanvraagformulier terugbetaling ecocheques voorhanden:

Word: Aanvraagformulier voor de terugbetaling van de ecocheques.doc

PDF: Aanvraagformulier voor de terugbetaling van de ecocheques.pdf

Terugbetaling door het Sociaal Fonds: aan te vragen vanaf 1 juli door de werkgever

De werkgever kan nadien het bedrag van de ecocheques die hij betaald heeft, terugvorderen van het Sociaal Fonds.

Wanneer de terugbetaling vragen?

Dat kan u doen vanaf 1 juli van het jaar van uitbetaling (2022) aan de hand van de beschikbare formulieren.

Toekenningsvoorwaarden:

Arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068 (Taxi of VVB).

Bedrag van de ecocheques:

 • 100 € voor een voltijdse arbeider die gedurende de hele referteperiode voltijds tewerkgesteld was.
 • Bedrag prorata temporis voor een werknemer die tijdens de referteperiode deeltijds tewerkgesteld was.
 • Het bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro. Indien het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

Berekeningsmodaliteiten

Voltijdse chauffeur

Formule: M x J
                   A

M = Jaarbedrag van de ecocheques: 100 €
J = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen van de werknemer (*)
A = Theoretisch aantal dagen op jaarbasis: Aantal werkdagen per week volgens het normale arbeidsregime van de werknemer x  52


Deeltijdse chauffeur (pro rata)

Formule: M x H
                   A

M = Jaarbedrag van de ecocheques: 100€
H = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren van de werknemer
A = Theoretisch aantal uren op jaarbasis: Aantal uren per week volgens het normale arbeidsregime van een voltijdse werknemer  x  52

(*) Gelijkgestelde dagen voor de berekening 

 • Dagen moederschapsverlof artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971; 
 • Dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door gewaarborgd loon (=CAO nr. 12bis);
 • Speciale gevallen:
  • Werknemers die in de loop van het betreffende kalenderjaar in dienst zijn getreden van de werkgever of hem hebben verlaten: berekening pro rata temporis van de van tewerkstelling bij die werkgever waren tewerkgesteld tijdens dat kalenderjaar.
  • Gewone inactiviteitsdagen tussen twee tewerkstellingsperiodes moeten in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de duur van de tewerkstellingsperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer feestdagen of weekends zich tussen twee tewerkstellingsperiodes bevinden in het kader van twee opeenvolgende contracten voor bepaalde duur.
  • In geval van schorsing van het contract, gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques op z’n minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon gekregen hebben, d.w.z., de feestdagen, de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon, omstandigheidsverlof waarvoor het loon behouden blijft, enz. Schorsingsdagen wegens tijdelijke werkloosheid komen dus niet in aanmerking
  • Voor werknemers die tijdens het refertejaar van arbeidsregime veranderd zijn, wordt de berekening wordt gemaakt prorata van de prestaties en van de arbeidsregimes.

Wanneer ecocheques bestellen?

Contacteer tijdig een leverancier van ecocheques om uw bestelling te plaatsen.

Noteer dat de papieren versies van de cheques afgeschaft werden en er nu enkel nog gewerkt wordt met digitale ecocheques (op een digitale kaart). Dat impliceert het eerste jaar extra kosten maar in de volgende jaren kunnen uw werknemers de  

Terugbetaling door het Sociaal Fonds: aan te vragen vanaf 1 juli door de werkgever

De werkgever kan nadien het bedrag van de ecocheques die hij betaald heeft, terugvorderen van het Sociaal Fonds.

Wat wordt terugbetaald? 

Enkel de nominale zichtwaarde van de cheques, geen andere kosten.

Enkel voor de werknemers die ingeschreven zijn als arbeider (als taxi of VVB onder paritair comité 140 of onder subcomité 140.02).

Hoe ecocheques bestellen?

 Werkgevers die ecocheques dienen  toe te kennen aan hun werknemers, moeten zich  inschrijven bij een van de uitgevende instellingen:

U vindt de tekst van de CAO via de volgende link