Nieuws

Zoeken

Laatste nieuws

  • 16/03/2021

Nieuwe categorie werknemers onder Vlaamse vergunning IBP

Op 21 januari 2021 werd een nieuwe CAO afgesloten, die duidelijkheid schept voor de arbeiders en de werkgevers van de taxisector in Vlaanderen onder het nieuw decreet IBP van 2019.

Naar aanleiding van het Vlaams decreet van 2019 over het individueel bezoldigd personenvervoer (in voege getreden op 1 januari 2020) en de overstap van de bedrijven naar de nieuwe vergunning IBP in Vlaanderen, is een nieuwe categorie van werknemers ontstaan: arbeiders die onder de Vlaamse vergunning IBP werken.

Toepassingsgebied:

De nieuwe CAO is van toepassing op werkgevers die diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer uitbaten onder de nieuwe Vlaamse vergunning, afgeleverd in het kader van het Vlaams decreet van 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen.

Algemene regel:

De bedrijven die onder een vergunning IBP werken en hun arbeiders vallen onder de toepassing van de bestaande (en toekomstige) CAO’s voor Verhuur van Voertuigen met Chauffeur. 

Uitzondering:

CAO’s voor Taxi zijn enkel van toepassing op werkgevers en hun arbeiders:

  • die het vervoer uitvoeren met voertuigen die uitgerust zijn met een geijkte taximeter zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 september 2010;
  • en waarvan de ritten hoofdzakelijk berekend en gecontroleerd worden door dit apparaat.


Noteer dat deze CAO met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in voege treedt.

Uitleg

Deze CAO brengt weinig nieuws: wie met een geijkte meter werkt valt onder de CAO taxi:

  • Daaronder vallen alle standplaatstaxi’s (die moeten sowieso een taximeter gebruiken);
  • Daaronder kunnen ook  straattaxi’s vallen indien deze effectief met een geijkte taximeter in het voertuig werken;
  • Opgelet, niet elke boordapparatuur is een taximeter! In alle straattaxi’s is apparatuur aanwezig waarmee de gegevens beveiligd kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en geraadpleegd (boordapparatuur, smartphone,..). Maar enkel als het effectief om een geijkte taximeter gaat, valt men onder de taxi-CAO’s;
  • De werkgevers en hun werknemers die in de overgangsperiode onder hun oude taxi- of VVB-vergunning blijven werken (uiterlijk tot de vervaldatum van die vergunning), blijven in die overgangsperiode zoals voordien de Taxi-, respectievelijk VVB-CAO's toepassen;
  • Niet elke arbeider die een Vlaamse bestuurderspas heeft, valt onder deze CAO. De chauffeur valt pas onder haar toepassingsgebied wanneer zijn werkgever overgeschakeld is naar de vergunning IBP.


Hier vindt u de link naar de CAO >>>>>>>