Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten van het rijbewijs

Publicatie : 2015-04-09
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
 

19 MAART 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten voor het rijbewijs aan de chauffeurs (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten voor het rijbewijs aan de chauffeurs.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 19 maart 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
Kris PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014.

Terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten voor het rijbewijs aan de chauffeurs.
(Overeenkomst geregistreerd op 19 augustus 2014 onder het nummer 123055/CO/140)

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Juridisch kader
HOOFDSTUK III. - Tussenkomst werkgever
HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur
 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun chauffeurs.

§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

§ 3. Onder “chauffeurs”, wordt verstaan de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs.

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2. 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001 betreffende de terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten van het rijbewijs, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 6 december 2002 en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2003.

HOOFDSTUK III. - Tussenkomst werkgever

Art. 3.
De werkgever betaalt de kosten terug van het oogonderzoek, het geneeskundig onderzoek en de kosten van het rijbewijs, aan de chauffeurs :
1. die op het ogenblik van het onderzoek minimum drie maand in dienst van de onderneming zijn, en
2. die drie maand na het onderzoek nog steeds in dienst zijn.

Art. 4.
De terugbetaling geschiedt drie maand na het onderzoek en na voorlegging van de honorariumrekening van de arts of oogarts of het bewijs van de betaling van de aanpassing aan het rijbewijs.

Art. 5.
De werkgever mag de geneesheer/oogarts of de inrichting aanduiden waar het onderzoek moet plaatshebben.

Art. 6.
De terugbetaling gebeurt op basis van de effectieve kosten met een maximum van :

  • oogonderzoek: 39,66 Euro
  • medisch onderzoek 42,15 Euro
  • kosten rijbewijs 25 Euro

Totaalkost 106,81 Euro

Art. 7.
De gunstigere regelingen blijven behouden.

HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 8.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2014 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van de verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015.

De Minister van Werk,
Kris PEETERS

U vindt de tekst van de CAO: 23 10 19 - CAO Medische schifting - CCT dépistage médical.pdf