Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Innovatie

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014 inzake innovatie.


Art. 1.
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het Vervoer en de logistiek en op de arbeiders en arbeidsters die zij tewerkstellen.

Art. 2.
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering het art. 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (Belgisch Staatsblad 22 mei 2014) en in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 4 juli 2014 tot uitvoering van het voormelde artikel 22 (Belgisch Staatsblad 14 juli 2014).

Art. 3.
De ondertekenende partijen erkennen dat innovatie voor de sector van het vervoer en de logistiek zeer belangrijk is met het oog op het behoud en op de creatie van werkgelegenheid en vooral het behoud van de tewerkstelling van oudere werknemers en van vrouwen en het aantrekken van jonge werknemers.

Het is daarom belangrijk om de bestaande initiatieven inzake innovatie in kaart te brengen en goed op te volgen. Daarnaast moet het ook de bedoeling zijn om innoverende projecten te ondersteunen en aan te moedigen. De ondertekende partijen zullen in het kader van de onderhandelingsronde 2015-2016 een debat houden aangaande het thema innovatie in de sector en nagaan op welke manier zij innovatie kunnen aanmoedigen. Zij zullen ook onderzoeken hoe de innovatie op een nog betere manier kan worden opgevolgd.

Art. 4.
De ondertekenende partijen zullen een rapportering opstellen inzake de innovatie in de sector, in uitvoering van art. 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. Dat rapport zal besproken worden in het Paritair Comité.

Art. 5.
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan door elk van de ondertekenende partijen opgezegd worden met een opzeggingstermijn van 3 maanden die per aangetekend schrijven wordt bezorgd  aan de voorzitter van het Paritair Comité.