Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur

Geconsolideerde tekst, gewijzigd door de:

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021 (KB van 3 juni 2018 - BS 19 juni 2018) (Overeenkomst geregistreerd op 25 november 2021 onder het nummer 168384/CO/140) betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur, afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 18 oktober 2021 voor de jaren 2021-2022, die in werking treedt op 21 oktober 2021 voor onbepaalde duur.

 

Publicatie : 2017-03-08
Numac : 2016206474


FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" (1)


FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur".
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 2 februari 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.


Bijlage

 

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016

Vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" (Overeenkomst geregistreerd op 6 juni 2016 onder het nummer 133121/CO/140)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Juridisch kader
HOODFSTUK III. - Bijdragen aan het Sociaal Fonds 
HOOFDSTUK IV. - Duur en definitieve beschikking 


 HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers.

§ 2. Met "vervoer verricht met huurauto's met chauffeur" wordt bedoeld : ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met "geregeld vervoer" wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

§ 3. Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015 (130428).
Zij wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 26 januari 2016 voor de jaren 2015-2016.


HOOFDSTUK III. - Bijdragen aan het Sociaal Fonds 

Art. 3. 

De totale werkgeversbijdrage bedoeld in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015 wordt als volgt aangepast:

Op 1 april 2016 wordt de totale bijdrage verhoogd van 1,8 tot 2,8 procentpunten.

Op 1 juli 2016 wordt de totale bijdrage verlaagd van 2,8 naar 2,3 procentpunten.

Op 1 januari 2018 wordt de totale werkgeversbijdrage verhoogd tot 1,5%.

Binnen deze bijdrage wordt 0,25% uitgetrokken voor de financiering van initiatieven voor risicogroepen. 


HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur en definitieve beschikking 

Artikel 4.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 18 februari 2016 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de overeenkomstsluitende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet ten minste drie maanden van tevoren per aangetekende brief worden gericht aan de voorzitter van het Gemengd Comité voor vervoer en logistiek, die de betrokken partijen onverwijld op de hoogte brengt. De opzeggingstermijn van drie maanden vangt aan op de datum van verzending van het bovenbedoelde aangetekende schrijven.


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2017.
De Minister van Werk,
K. PEETERS

Download : 2021-10-21-CAO (140.02) Bijdrage aan het Sociaal Fonds Taxi en VVB.pdf