Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Geschenkcheques

Publicatie : 2018-05-03
Numac : 2018200178


FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


 15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de geschenkcheques voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)

 


FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de geschenkcheques voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 april 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017


Geschenkcheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
(Overeenkomst geregistreerd op 13 november 2017 onder het nummer 142418/CO/140)

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Geschenkcheques
HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur


HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1
§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun werknemers.

§ 2. Met vervoer verricht met huurauto’s met chauffeur wordt bedoeld ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen) met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren.

 § 3. Onder “werknemers”, wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.


HOOFDSTUK II. - Geschenkencheques

Art. 2.
a) Een geschenkcheque ten bedrage van 35 euro wordt uitbetaald door de werkgever naar aanleiding van Nieuwjaar onder de volgende voorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in de firma op 1 december van het toekenningsjaar van de cheque.
  • Arbeidsregime van meer dan 50% ten opzichte van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract.
  • Minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in het toekenningsjaar van de cheque.

 
b) Een geschenkcheque ten bedrage van 17,50 euro wordt uitbetaald door de werkgever onder de volgende voorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het toekenningsjaar van de cheque.
  • Arbeidsregime van 50% of minder ten opzichte van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract.
  • Minstens één arbeidsdag effectief gepresteerd hebben in het toekenningsjaar van de cheque.
      

c) De werkgever zal de hiervoor uitbetaalde bedragen kunnen terugvorderen bij het Sociaal Fonds overeenkomstig de door de Raad van Beheer bepaalde modaliteiten.

d) Deze geschenkcheques zijn niet-recurrente voordelen.

HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 3.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 21 september 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.
De Minister van Werk,
K. PEETERS