Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Tussenkomst in de schade wegens een ongeval

Publicatie : 2003-04-02 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 

27 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de schade wegens een ongeval veroorzaakt door de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1) 

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de schade wegens een ongeval veroorzaakt door de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 december 2002.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001

Tussenkomst in de schade wegens een ongeval veroorzaakt door de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2001 onder het nummer 59217/CO/140.06)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
HOOFDSTUK II. - Juridisch kader
HOOFDSTUK III. - Tussenkomst van de chauffeur in de schade bij ongevallen door eigen schuld
HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur
HOOFDSTUK V. - Overgangsmaatregel

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer alsook op hun chauffeurs.
Met « chauffeurs » wordt bedoeld : de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs.

 

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader 

Art. 2.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1968, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 november 1968 en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 november 1968, betreffende de tussenkomst in de schade wegens ongeval, veroorzaakt door de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's en taxi's-bestelwagens.

HOOFDSTUK III. - Tussenkomst van de chauffeur in de schade bij ongevallen door eigen schuld 

Art. 3.
De tussenkomst van de chauffeur in de schade wegens ongeval door eigen schuld, veroorzaakt met het voertuig dat hij bestuurt, is beperkt tot hoogstens 20 pct. van het bedrag van de schade behalve in geval van zware schuld en/of bedrog.
Dit bedrag kan nooit meer dan 495,79 EUR zijn.
De tussenkomst wordt verlaagd tot :

 percentageMaximum
1e schade5%123,95 Euro
2e schade10 %247,89 Euro
3e schade15 %371,84 Euro

Vanaf het vierde ongeval bedraagt de tussenkomst in de schade 20 pct. met een maximum van 495,79 EUR. Als de betrokkene gedurende een periode van zes maanden geen ongeval door eigen schuld veroorzaakt, wordt de tussenkomst teruggebracht tot 5 pct. met een maximum van 123,95 EUR.

Art. 4.
In geval van betwisting over het definitieve bedrag van de schade, mag de werknemer zich op eigen kosten door een erkende deskundige laten bijstaan.

Art. 5.
Op zijn verzoek mag de chauffeur, die door eigen schuld een ongeval veroorzaakt heeft, zijn werkgever al de documenten laten voorleggen die gediend hebben om het definitieve bedrag van de schade vast te stellen.

Art. 6.
De gunstigere regelingen blijven behouden.

HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur


Art. 7.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2001 en is afgesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.
De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovenbedoelde aangetekende brief.

HOOFDSTUK V. - Overgangsmaatregel


Art. 8.
Voor de periode van 1 oktober 2001 tot en met 31 december 2001 gelden in plaats van de bedragen, vermeld in artikel 3, de bedragen (123,95 EUR =) 5 000 BEF, (247,89 EUR =) 10 000 BEF, (371,84 EUR =) 15 000 BEF en (495,79 EUR =) 20 000 BEF.

 

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 december 2002.

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX